“SINO ang ama?”

Mariing nakagat ni Lea ang ibabang labi nang marinig ang nanginginig na tanong na iyon ng kanyang ama habang nasa tabi nito ang kanyang ina na nananatiling nakatulala sa kanya nang mga sandaling iyon. Nang makita niya ang pamamasa ng mga mata nito ay agad siyang napayuko.

Apat na buwan na hindi umuwi si Lea sa kanilang probinsya. Puro ang pagtawag lang sa mga magulang ang nagawa niya para hindi mag-alala ang mga ito. Hindi rin nakakadalaw ang mga ito sa kanya dahil nahihirapan na raw magbiyahe, isang bagay na lihim na ipinagpasalamat niya noon. Dahil hindi niya alam kung paano haharapin ang mga ito. Kulang pa rin ang lakas ng loob niya ngayon. Kung tutuusin ay wala sa plano ang pag-uwi niya sa probinsiya. Ginamit niya ang naipong leave sa trabaho para sana makapagpahinga mula sa sunod-sunod na naging projects niya.

Pero sa unang araw ng bakasyon ni Lea ay natagpuan niya na lang ang sariling nasa tapat ng bahay ng mga magulang. Ni wala siyang dalang anumang gamit maliban sa shoulder bag niya. Napahinto sa masaya sanang pagsalubong sa kanya ang mga magulang nang agad na tumutok ang mga mata ng mga ito sa bahagya nang maumbok na tiyan niya.

“Babaguhin ko ang tanong ko, Lea.” Matigas pa ring sinabi ng ama pagkaraan ng ilang sandali. “Nasaan ang ama?”

Napailing siya kasunod ng paghikbi. Minsan nang tinangka ni Jake na ipaalam sa mga magulang niya ang katotohanan pero pinigilan niya ito. Dahil kilala niya ang mga magulang. Alam niyang hindi papayag ang mga ito na walang kasalang mangyari. Kaya hangga’t maari ay gusto niya na muna sanang ilihim ang tungkol sa ama ng dinadala niya. Mahirap dahil alam niyang sasama ang loob ng mga magulang sa kanya pero mas mahirap kung ipipilit ng mga ito ang gusto lalo pa at nakapagdesisyon na siya.

Narinig ni Lea ang paghikbi rin ng ina. Gustong-gusto niya itong abutin at sabihing magiging maayos rin ang lahat. Pero kahit siya ay hirap na hirap paniwalaan ang bagay na iyon. Hindi siya kahit na kailan nagbigay ng pasakit sa mga magulang. Maliban sa mga oras na iyon.

“Saan, Lea?” Mayamaya ay garalgal ang boses na tanong ng ina. “Saan kami nagkulang sa pagpapalaki sa ‘yo? Ano’ng nangyari sa ‘yo, anak?”

sinalubong ang mga mata ng mga magulang. Nakaramdam siya ng panliliit nang makita ang matinding pagkadismaya at sakit sa mga mata ng mga

tanging nasabi

hindi niya nakikita si Jake. Puro ang assistant nito na si Therese ang nakakausap at nakakaharap niya na nagdadala parati ng mga prutas, pagkain, at kung ano-ano pa sa kanya. Halos linggo-linggo ay may mga maternity dress at iba pang materyal na bagay siyang natatanggap para sa kanya

ang kinukuha niya. Ang iba ay ibinabalik niya na. May driver ring ini-assign sa kanya ang binata at kasambahay na

Kung tutuusin ay walang problema sa pinansiyal si Lea. Jake provided her with all the things that she needed. Pero hindi ang mga kaya nitong ibigay ang gusto niya dahil kaya niya rin iyong bilhin para sa sarili lalo na at may sariling ipon naman

ay wala naman itong interes na kausapin siya? At ano bang sasabihin niya rito? Ang akala niya noong huling mag-usap sila ay hindi siya mag-iisa sa magiging buhay niya pero nagkamali siya. Because she was alone, mula sa morning sickness hanggang sa excitement at tensiyon niya sa tuwing

her every time, telling her to take care. Parati niyang ipinapaalam sa assistant nito ang schedule niya,

nagkamali siya ng pagkakakilala sa binata. At ayaw niya ring ganoong lalaki ang ipakilala sa mga magulang. Isang lalaki na ni hindi siya magawang harapin. Mas lalong masasaktan ang mga ito sa oras na malaman ang totoong

namayani sa kanilang tatlo ay tumayo ang kanyang ama. Lumapit ito sa pinto at binuksan

nakahanda ka nang ibangon ang sarili mo at kapag nakahanda ka nang ipakilala ang ama ng anak mo. Dahil

ang

Kayo at ang magiging anak ko na lang ang meron sa akin.” Nagmamakaawang sinabi niya.

ang lalaking gumawa niyan sa ‘yo at hinahayaan kang mag-isa ngayon? Alam mo ba kung gaano kahirap ang lumaki nang walang ama? Ilang beses ko iyong

This is exclusive content from Dramanovels.com. Please visit Dramanovels.com to support the author and the translation team!

Comments ()

0/255