“THANK you not just for tonight, Tim. But for everything.”

Ngumiti si Timothy kay Lea nang makita ang sincerity sa mga mata nito. Kahit kailan talaga ay napakadali nitong basahin. Marahang hinila niya ang dalaga palapit sa kanya at hinagkan sa noo.

Bago niya nakilala si Lea ay wala siyang ginusto na hindi niya nakuha. Sa bawat gagawin niya ay sinisiguro niyang nananalo siya. Na nagtatagumpay siya. Ganoon rin pagdating sa babae. Kapag may nagugustuhan siya ay nakukuha niya. Wala siyang pakialam sa kung paano mang paraan makuha ang gusto. Ang mahalaga ay makuha niya.

But meeting Lea changed him. At kusa niyang niyakap ang mga pagbabagong dinala nito sa buhay niya. Ito ang nag-iisang babaeng hindi niya nakuha. Hindi na siya gumawa ng paraan para makuha ito. Dahil duda siya kung… magpapakuha nga ba ito. Nakuntento na siyang maging sandalan ni Lea sa pagdaan ng panahon. Nakuntento na siya sa kung ano ang kaya nitong ibigay. For the first time, he didn’t care about his ego, his heart, or his self. All that mattered to him was the happiness of this very beautiful lady in front of him.

Yes, she was very beautiful. If only Jake would see that.

Hindi gaya ng inaakala ni Lea ay si Timothy ang mas natututo rito. Siya ang natuturuan nito. Sa pagdating nito ay mas nagawa niyang pahalagahan ang salitang pagmamahal. Noong una ay inakala niya pang dala lang ng simpatya kaya niya inilapit ang sarili rito. Dahil unang paglabas pa lang nila ay natuklasan niya nang iba ang itinitibok ng puso nito.

Nang si Timothy pa ang nagkataong maging doktor ni Lea, dapat ay iniwasan niya na ito. Because she scared him. She made him feel more than compassion towards his patients. Pero hindi niya napigilan ang lumapit rito. Dahil hindi niya kayang makitang nag-iisa ito. All he knew back then was that he needed to be there for her. But that need turned out to be something he never expected.

He fell in love with her.

Sampung taon na rin simula nang mahalin ni Timothy si Lea. Masaya ba siya? Oo. Masaya siyang natutulungan ito. Masaya siyang siya ang nasasandalan nito. Masaya siyang nakikinig rito. Masaya siyang nagmamahal rito. Nawawala lang ang saya na iyon sa tuwing nakikita niyang nasasaktan ito. Sa tuwing mas lumalamang ang kagustuhan niyang sugurin si Jake at suntukin kapag umiiyak na ang dalaga.

Nakuntento na si Timothy na manahimik. He stayed by her side for years. Wala siyang hininging kapalit. Ang mga pagpapayo niya pa nga ay may kinalaman lahat sa pagkakaayos ng pamilya ni Lea. Dahil gusto niyang matupad ang pangarap nito at ni Janna na para niya na ring tunay na anak. Gusto niyang mabuo ang pamilya ng mga ito. Dahil napakahirap na unahin ang sarili niyang kagustuhan, ang sarili niyang nararamdaman pagdating sa mag-ina, sa mag-inang kung tumitig sa kanya ay para bang napakabuti niyang tao. Kaya naman ginusto niyang panindigan iyon: ang pagiging mabuti.

ng anumang

Pabulong niyang sinabi. “Because you deserve it

sa kotse niya nang mapansin niya si Jake na palapit rin sa kanya. Gaya nang dati ay makulimlim ang anyo nito. At magandang sign iyon kahit paano para

pagdalaw mo rito, pare. Pero hindi naman na kailangan. Dahil nandito na ako. Nandito

sanang gustong gawin ay suntukin ang lalaki. “Don’t ever make Lea feel lonely again, Jake. Dahil isang-isa na lang, eeksena na ako. At hindi ako

Nagtagis ang mga bagang nito.

sa hindi pero gusto kong maayos n’yo ang pamilya n’yo. As Lea’s most trusted friend and as someone who stayed by her side for the past ten years, I’m giving you another chance to make things right.”

niyang sinabi ni Jake

me all you want and I don’t mind. I’ve been doing that to you for ten years

mapayat, mga bibe. Ngunit ang may pakpak sa

sa kusina. Nasorpresa siya nang mapatunayang kay Jake nga nagmumula ang boses na iyon. Nakatagilid ito sa direksyon niya

bibe. Ngunit ang may pakpak sa likod ay iisa. Siya ang lider

Hindi nakaligtas sa kanya ang pamumula ng mga pisngi nito. Dahil nabuking na ay tuluyan na siyang pumasok sa kusina. “I never for one moment, thought that you could sing and dance like that. I’ve never seen you do it before.” Amused pang sinabi niya. “What was that

that song was the only way I could see you smile and I could hear you laugh again like that, I should have done that a long time ago. ‘Di bale

ang mga bibe.” Muli ay iginalaw-galaw nito ang balakang. “Ngunit ang may pakpak sa likod ay iisa.”

na hindi nagtagal ay sinabayan rin ng pagtawa ng binata. Naramdaman niya ang pamamasa ng kanyang mga mata. Napakatagal na rin simula nang huli siyang tumawa ng ganoon kasama si Jake. Ni hindi niya na matandaan

This is exclusive content from Dramanovels.com. Please visit Dramanovels.com to support the author and the translation team!

Comments ()

0/255