I’VE MISSED you today, Attorney.”

Nahinto sa pagsusuklay si Yalena nang bigla na lang marinig ang boses na iyon. Sa pamamagitan ng salamin ay nakita niya si Ansel. Nagtama ang kanilang mga mata. Nakasandal ito sa hamba ng pinto ng kanyang kwarto habang ang mga kamay ay nakapamulsa sa suot na slacks. Agad na napangiti siya. In his gray suit, Ansel looked dashing.

Hindi niya narinig ang pagbukas ng gate. Siguro ay noong nasa banyo siya at naliligo ay saka dumating si Ansel. Ayaw nitong isauli sa kanya ang duplicate key ng kanyang bahay kaya madalas ay nasosorpresa na lang siya kapag biglang sumusulpot doon ang binata anumang oras nito gustuhin gaya na lang nang gabing iyon. Nang magkita sila kinaumagahan ay ipinauna na nitong hindi makasasabay sa kanya sa hapunan dahil may dinner meeting ito sa isang investor.

Napasulyap siya sa wall clock. Alas-onse pasado na ng gabi. Bahagya pa siyang naasiwa dahil katatapos niya lang mag-shower at nakaroba lang siya nang mga sandaling iyon.

“Parang gusto ko ng papalitan ang lock ng front door bukas na bukas din. Para mapalitan na rin ang susi. Namimihasa ka nang basta na lang pumapasok.”

“`Wag naman,” natatawang sagot ng binata. “I just had to see you tonight. Ang plano ko talaga, silipin ka lang dahil baka tulog ka na. Nevertheless, I’m happy to see you’re still awake. I’m happy to have this conversation with you. Alam mo namang hindi na ako sanay matulog nang hindi ka muna nakikita.” Kinindatan siya nito. “Pwede bang dito na lang ako? Para less hassle. Tutal umaga’t gabi, nandito rin naman ako. Saka tatlong beses na rin yata akong nakatulog rito—”

“Hep.” Itinaas ni Yalena ang isang kamay. “Don’t push your luck, Mr. McClennan. Saka hindi ko natandaang kusa kitang pinatulog dito. Ikaw ang bumabalik kapag nakakatulog na ako.”

Muli ay natawa si Ansel. Tuluyan na itong pumasok sa kanyang kwarto. Hinubad nito ang suot na suit at inilagay sa isang stool doon. “I just can’t help but worry. You were having nightmares, Yana. Kung sasagutin mo lang ako, magpapakasal tayo agad. I’m not getting any younger anyway. Saka para hindi na ako nagmumukhang magnanakaw na pumapasok dito para lang makasigurong maayos ang pagtulog mo.”

Napasinghap si Yalena. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na nagbanggit si Ansel ng tungkol sa kasal. Lumapit ito sa kanya at hinawakan ang sandalan ng silyang kinauupuan niya.

“`Di ka na dapat nagulat. `Sabi ko naman sa `yo, seryoso ako. Hindi kita liligawan kung hindi. Kaya nga lahat ng gusto mo, sinusunod ko. When you told me almost a month ago that I can’t kiss you, I followed you though that was the hardest thing to do. Because you knew how much I love kissing you. But I can’t do that unless you say yes.” Inirolyo ni Ansel ang long sleeves polo nito at mayamaya ay inalis ang kurbata bago ito yumuko at marahang niyakap si Yalena mula sa likuran. “Na-miss talaga kita buong araw, Attorney.”

Yalena smiled, overwhelmed. Gustong-gusto niya kapag tinatawag siya nito sa palayaw niya. But she also liked hearing him say attorney. Dahil punong-puno iyon ng lambing. Parang iyon na ang naging endearment ng binata para sa kanya.

“Hmm… do you have evidence to support your statement?” sa halip ay sinabi na lang niya. Iniwasan niyang magkomento tungkol sa kasal dahil hindi niya alam kung ano ang tamang sabihin tungkol doon.

“Yes, I have, your honor.” Gumanti ng ngiti si Ansel. “First, you can check on your phone. Nakailang tawag at text na ako sa `yo pero wala kang sinagot ni isa. Nag-alala na ako. Pwede mo ring tanungin si Jasmine, ‘yong secretary ko. I almost didn’t bag the deal because I was distracted. Dahil puro ikaw ang iniisip ko, you wicked laywer.”

na nasilip ang kanyang cell phone. Nangungumusta si Dennis

sino siya para manghusga kung pareho lang sila? Gaya ng mga nakaraang pag-uusap nila ay wala

ng usapin si Ansel tungkol sa pamilya nito, tungkol sa mga magulang nito, pero kadalasan ay nakahahanap siya ng paraan para mapigilan ito at para mabaling sa iba ang takbo ng kanilang usapan. Dahil bigla ay natakot siyang marinig ang mga sasabihin ng binata, natakot siyang mayroong malaman. Nagpahaging na rin si Ansel noong mga nagdaang araw na gusto nitong makilala niya ang mga magulang nito pero pilit na iniignora niya iyon. Iniiwasan niyang

sa mga nakasanayan ko. I suddenly desired a simple but meaningful life with you… just you.” Bahagyang humiwalay kay Yalena si Ansel. Inikot nito ang kanyang silya paharap dito. Lumuhod ito at hinawakan ang kanyang mga kamay. “Contrast to what the society thinks about us, McClennans’ are no gods. We will never be. If truth be told, we’re weak. Nagpapanggap lang kaming kontrolado namin ang lahat para pagtakpan ang mga kahinaan namin. And people embrace the façade we’re showing. But in reality, we’re powerless, Yalena. Dahil negosyo lang ang kaya naming kontrolin. Bukod do’n ay

‘yon at natataranta pa pagdating sa mga asawa nila. I’ve seen the pain, difficulties, and frustrations they went through for the women they love. Kaya siguro umiwas akong magseryoso. I’ve been told na malubak ang daan papunta sa babaeng minamahal. Natakot

Napalunok si Yalena.

ikaw naman ang magbahagi ng tungkol sa sarili mo. Lumaki akong gago, abusado, at walang pakialam sa kahit na sino. When I want something, regardless if it’s a property or a woman, I would really go and get it.” Bumakas ang panliliit sa anyo ni Ansel. “That’s just the way I am. Lagi akong nasesermunan ni Mama dahil sa ugali kong minana ko daw kay

better? Natensiyon si Yalena. Pakiramdam niya

si Papa,” patuloy ni Ansel. Kuminang ang mga mata nito. “I honestly think that Dad is a beautiful man inside despite of all the negative things the business industry says about him. Nararamdaman ko `yon sa puso ko, Yana. Sa tingin

ni Yalena. Napayuko siya. Gustong-gusto niya nang sumabog at aminin ang lahat sa binata. But she just could not destroy the man Ansel seemed to adore so much. Destroying his father’s image would mean destroying his long-time beliefs. Bukod pa roon, sa uri ng paghangang nakikita niya

them tried because Dad happened to be in love with someone else. Noong una, nakakasama ‘yon ng loob. Pero maswerte pa rin kami nina Alano at Austin. Meron kaming mabubuting magulang. Oo at naghiwalay sila pero hindi ko masasabing nagkulang ang isa. Mabuting tagapagtaguyod si Dad. Kahit hindi kami madalas nagkikita noon, he sees to it that whenever he visits, hindi lang kami basta mag-uusap. Doon ko siya nasimulang magustuhan. He doesn’t reveal much about his self but he tries to reach out. There was this time when I was about twelve or thirteen, when he

Narinig ni Yalena ang

said he’s a lousy father and a brokenhearted man. I was young and it was Christmas so imagine my amazement when those words were what I heard from him. Nang oras na iyon ko siya na-appreciate nang sobra. There was just something in his eyes back at that very moment that made me want to be like him.” Napatikhim ang binata. “Not the lousy father or

my Mom still loves him until now. Dahil may puso rin pala siya. Nakita ko ‘yon noong gabing iyon. Nagkapuso daw siya nang matuto siyang magmahal… parang ako. Naging mahina rin ako nang dahil sa

lahat noon… mula sa sitwasyon ng ama nito hanggang sa lokasyon niyon. Nang magtanong siya ng eksaktong address ng matandang lalaki ay masayang sinagot pa iyon ni

hindi niya iyon magawang aminin kay Dennis.

pinto iyon. Tig-apat sa kaliwa’t kanan na magkakaharap. Sa likod niyon ay naroroon pa rin ang kanilang dating swimming pool pero wala na

nasa swimming pool. Noong nagdaang araw ay si Clarice naman ang dumating. Walang anumang sinabi ang

comfort zone.” Ang tanging narinig ni Yalena mula sa mga ito. Simula niyon ay sinamahan na siya ng mga ito hanggang sa kanyang pagtulog gaya ng nakasanayan nilang gawin noong

This is exclusive content from Dramanovels.com. Please visit Dramanovels.com to support the author and the translation team!

Comments ()

0/255